MESH Advies en Begeleiding

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MESH Nieuwegracht 59 3512 LE  Utrecht KvK 56575394

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van MESH Advies en Begeleiding (“MESH”) aan MESH verstrekken. Deze algemene voorwaarden beheersen elke rechtsverhouding en betrekking tussen MESH en haar opdrachtgevers, ook als daarbij niet naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kunnen MESH en haar opdrachtgevers slechts afwijken bij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen beding.

 

Artikel 2. Begripsbepaling

 

Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven “opdracht” of “opdrachten” dient tevens te worden gelezen “overeenkomst” of “overeenkomsten”, en andersom; een en ander tenzij uit de context van het bepaalde anders volgt.

 

Artikel 3. MESH als opdrachtnemer

 

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door MESH. Opdrachten worden geacht niet te zijn verleend met het oog op een bepaalde persoon. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de werknemers van MESH alsmede al degenen die voor MESH werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens opdrachtgever.

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

 

Overeenkomsten tussen MESH en opdrachtgever duren voort tot het moment waarop de daaruit voortvloeiende opdrachten volledig zijn uitgevoerd, dan wel zoveel eerder als MESH en opdrachtgever tussentijds overeenkomen. Zowel MESH als opdrachtgever is te allen tijde bevoegd overeenkomsten van opdracht op te zeggen.

 

De opdracht wordt geacht te zijn beëindigd zodra de eindafrekening aan opdrachtgever is verzonden. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de eindafrekening dient opdrachtgever MESH van mogelijke bezwaren schriftelijk in kennis te stellen. Indien dit niet binnen deze termijn is gebeurd wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

Ingeval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst van opdracht zal MESH zijn ontslagen uit alle verplichtingen uit hoofde van of in verband met de betreffende overeenkomst en de daarin opgenomen of daaruit voortvloeiende opdrachten.

 

Dit artikel laat de werking van artikel 7 onverlet.

 

Artikel 5. Tussentijdse wijziging en aanvulling van de overeenkomst

 

Indien bij uitvoering van een opdracht blijkt dat de omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de opdracht belemmeren, dan wel indien anderszins wijziging van een overeenkomst of een aan MESH verstrekte opdracht gewenst of aangewezen is, zullen MESH en opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 3, in overleg treden over wijziging van de tussen hen gesloten overeenkomst en/of de aan MESH verstrekte opdracht.

 

Artikel 6. Prijzen, tarieven en budgetten

 

Alle prijzen van de door MESH te verrichten diensten luiden in Euro’s en zijn exclusief

 

  1. omzetbelastingen en eventueel andere al dan niet toekomstige belastingen
  2. reis- en verblijfkosten in Nederland
  3. buitenlandse reis- en verblijfkosten
  4. kosten verbonden aan de inschakeling door of namens opdrachtgever van derden
  5. kosten die verband houden met adviseurs en andere derden die door MESH na overleg met opdrachtgever zijn geraadpleegd of ingeschakeld.

 

Genoemde kosten en out of pocket expenses komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Indien een resultaatafhankelijke provisievergoeding tussen MESH en opdrachtgever wordt overeengekomen, (de “Provisievergoeding”, “Succesvergoeding” of “Succesfee”) wordt onder het begrip ‘Transactiebedrag’ of ‘Koopsom’ verstaan de som van: alle betalingen in contanten, alle betalingen in aandelen en andere niet geldelijke vormen van betaling gewaardeerd tegen de uitgifteprijs of marktprijs en alle betalingen van (speciale) dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders, die worden gedeclareerd na ondertekening van de opdracht of overeenkomst en het gehele rentedragend vreemd vermogen -waarin begrepen schulden en vermogensschulden (bijv. cumulatief preferente aandelen) aan financiële instellingen, groepsmaatschappijen en aandeelhouders- van de Onderneming op datum van de Transactie (de “Transactie”).

 

Indien een resultaatafhankelijke provisievergoeding tussen MESH en opdrachtgever wordt overeengekomen, (de “Provisievergoeding”) wordt onder het begrip Transactie verstaan: een transactie of een reeks van transacties, waarbij de onderneming, haar activiteiten, haar activa of haar deelneming, geheel of gedeeltelijk door de aandeelhouder wordt overgedragen tegen vergoeding, met inbegrip van verkoop of aandelen-activaruil, een fusie, een buy out, de vorming van een strategisch samenwerkingsverband of enig ander soortgelijke transactie. Het moment van de transactie is gelijk aan het tekenen van de overeenkomst met de koper of het vervullen van eventuele ontbindende voorwaarden in bedoelde koopovereenkomst.

 

In geval van uitgestelde of resultaatafhankelijke betalingen zal de provisie in zoverre worden berekend op basis van de contante waarde van de uitgestelde betalingen op basis van de prognose welke door aandeelhouders of de Onderneming is verstrekt en welke is gehanteerd bij de onderhandelingen over het Transactiebedrag dan wel de tussen opdrachtgever en diens wederpartij(en) overeengekomen maximale nabetaling indien deze lager is dan de contante waarde van de uitgestelde betalingen op basis van de prognose welke door aandeelhouders of de Onderneming is verstrekt en welke is gehanteerd bij de onderhandelingen over het Transactiebedrag.

 

Indien de Transactie slechts een gedeelte van de genoemde vermogens- en vermogensbestanddelen betreft, wordt ook het niet verkochte gedeelte begrepen in het Transactiebedrag. Het niet verkochte gedeelte zal in dat geval worden gewaardeerd op basis van de gerealiseerde prijs van het verkochte gedeelte.

 

Artikel 7. Financiële gevolgen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 

Ingeval opdrachtgever, al dan niet na overleg met MESH, een overeenkomst eenzijdig opzegt of niet of niet tijdig nakomt, alsmede in geval MESH de overeenkomst eenzijdig opzegt omdat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet in redelijkheid van MESH kan worden gevergd of de opdrachtgever MESH belet de opdracht tijdig en volledig uit te voeren, is MESH gerechtigd alle door haar werknemers gewerkte uren bij opdrachtgever in rekening te brengen conform het met opdrachtgever overeengekomen tarief, of, bij gebreke daarvan, conform het op dat moment bij MESH gebruikelijke tarief.

 

Opdrachtgever is iedere resultaatafhankelijke provisievergoeding die MESH en opdrachtgever zijn overeengekomen (de “Provisievergoeding”), tevens aan MESH verschuldigd indien de totstandkoming van het met de opdracht beoogde resultaat zoals omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst intreedt binnen 24 maanden na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 

Opdrachtgever dient declaraties zonder korting, verrekening of aftrek te betalen binnen veertien dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het verzuim is opdrachtgever aan MESH de wettelijke rente verschuldigd. Ingeval opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens MESH, zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, waaronder begrepen en zonder inkorting de feitelijke kosten van rechtsbijstand, alsmede alle andere kosten welke voortvloeien uit de niet of niet tijdige nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens MESH.

 

In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de niet opeisbare verplichtingen van opdrachtgever, zo die er zijn, onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 9. Exclusiviteit

 

De tussen opdrachtgever en MESH gesloten overeenkomsten hebben een exclusief karakter. Opdrachtgever zal aan derden niet een soortgelijke opdracht verstrekken als aan MESH; opdrachtgever zal aan derden niet een opdracht verstrekken die MESH bij het verrichten van haar werkzaamheden voor opdrachtgever kunnen hinderen.

 

Artikel 10. Informatievoorziening door opdrachtgever

 

Opdrachtgever dient MESH bij het aangaan van een overeenkomst en het verstrekken van een opdracht alsmede gedurende de looptijd van een overeenkomst of opdracht, uit eigen beweging of op verzoek tijdig en volledig te informeren over alle feiten en omstandigheden die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor het, ook jegens derden, tijdig en correct uitvoeren van de opdracht.

 

Opdrachtgever verklaart, garandeert en staat ervoor in dat alle door of namens opdrachtgever aan MESH verstrekte informatie juist, volledig en niet misleidend is.

 

Artikel 11. Tijdsplanning

 

Termijnen, tijdsplanningen en dergelijke die MESHen opdrachtgever overeenkomen voor de door MESH te verrichten werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk onder verwijzing naar dit artikel anders is overeenkomen, indicatief en afhankelijk van de omstandigheden. Indien, door welke oorzaak dan ook, een termijn of tijdsplanning van de door MESH te verrichten werkzaamheden niet wordt gehaald zal opdrachtgever een nieuwe termijn of tijdsplanning met MESH overeenkomen.

 

Artikel 12. Hoofdelijke aansprakelijkheid verscheidene opdrachtgevers

 

Indien bij de opdracht meerdere opdrachtgevers zijn betrokken, is ieder van hen hoofdelijk jegens MESH medeaansprakelijk voor de (betaling-) verplichtingen voortvloeiend uit de met hen gezamenlijk of met elk van hen individueel gesloten overeenkomsten.

 

Ingeval opdrachtgever met MESHeen overeenkomst voor rekening van derden aangaat, is opdrachtgever hoofdelijk medeaansprakelijk voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betaling-) verplichtingen.

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 

Bij aanvaarding en uitvoering van opdrachten zullen MESH en opdrachtgever:

 

  1. De opdracht, de betrokkenheid van MESH en de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en geheim houden, voor zover deze informatie geen algemene bekendheid geniet;
  2. De uitgebrachte adviezen, notities, rapporten en dergelijke niet aan derden ter kennis brengen respectievelijk ter inzage geven dan wel daarover mededelingen doen en/of daarvan gebruikmaken.

 

MESH heeft het recht de naam van opdrachtgever of diens logo na afloop van de opdracht als referentie te gebruiken, onder andere voor advertenties, bekendmakingen en tombstones.

 

Artikel 14. Inspanningsverbintenis

 

MESH zal naar beste vermogen binnen de grenzen van het redelijke – daarbij mede in acht genomen de aard van de opdracht, de afspraken die partijen dienaangaande hebben gemaakt en de omstandigheden van het geval – trachten te bewerkstelligen dat de opdracht tijdig wordt uitgevoerd. MESH garandeert niet dat de aan haar verstrekte opdracht zal worden of zal kunnen worden uitgevoerd.

 

De uitvoering van de aan MESH verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de door MESH voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever garandeert dat de door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en verklaart zich ervan bewust te zijn dat de haalbaarheid van de door MESH uit te voeren opdracht afhankelijk is van de juistheid en volledigheid van de aan MESH verstrekte informatie.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

MESH is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet inachtnemen door MESH van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat MESH voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden vergoeding met een maximum van € 25.000,-.

 

Aanspraken door opdrachtgever dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt

 

Artikel 16. Vrijwaring

 

Opdrachtgever vrijwaart MESH, haar aandeelhouders, directie, werknemers en adviseurs voor:

 

(i) alle buitengerechtelijke en gerechtelijke aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken uit hoofde of op grond van minnelijke regelingen en rechterlijke of arbitrale uitspraken, en –

(ii) alle kosten welke verband houden met aanspraken genoemd onder (i) – waaronder begrepen kosten van onderzoek en zonder inkorting de feitelijke kosten van rechtsbijstand -, een en ander voor zover deze aanspraken en kosten direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit handelingen die door of zijdens MESH zijn verricht in het kader van het uitvoeren van een opdracht of een tussen MESHen opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens zulks het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van MESH.

 

In geval van een aanspraak door een derde als voornoemd zal de opdrachtgever:

 

(a) voldoen aan elk redelijk verzoek van MESH om door opdrachtgever of diens werknemers te worden bijgestaan en

(b) voldoen aan elk redelijk verzoek van MESH tot het verschaffen van informatie die dienstbaar kan zijn aan het door MESH tegen de aanspraken voeren van verweer.

 

Opdrachtgever zal voorts geen handelingen verrichten of toestaan welke nadelig kunnen zijn voor de positie van MESH, tenzij MESH schriftelijk vooraf met het verrichten of toestaan van die handelingen heeft ingestemd.

 

Artikel 17. Inschakeling van derden en communicatie; overdracht van de opdracht

 

MESH is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van diensten van derden.

 

MESH zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid betrachten.

 

MESH is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

 

Alle zendingen aan of door MESH alsmede alle gebruik van telefoon, e-mail en andere communicatiemiddelen of informatiedragers vindt plaats voor risico van opdrachtgever.

 

Artikel 18. Naleving

 

MESH is niet verantwoordelijk voor het door opdrachtgever naleven van wet- en regelgeving of richtlijnen, die op enigerlei wijze verband houden met de (uitvoering van de) opdracht.

 

Diensten van MESH strekken zich niet uit tot juridisch of fiscaal advies, noch tot het verrichten van due diligence-onderzoeken.

 

Artikel 19. Niet-uitoefening van bevoegdheden

 

Het niet- of niet-onmiddellijk uitoefenen van enige bevoegdheid welke aan MESH toekomt tegenover een opdrachtgever of tegenover degene(n) die naast opdrachtgever voor de nakoming van diens verbintenissen tegenover MESH hoofdelijk is (zijn) verbonden, mag niet worden opgevat als het prijsgeven van enig recht door MESH.

 

Artikel 20. Bewijskracht administratie; goedkeuring van stukken

 

Ten aanzien van de vaststelling van het saldo van het door MESH en opdrachtgever wederzijds verschuldigde strekt de administratie van MESH tot volledig bewijs, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Opdrachtgever is verplicht de inhoud van bevestigingen, declaraties, nota’s of andere opgaven van MESH aan opdrachtgever te controleren.

Indien opdrachtgever de inhoud van bevestigingen, declaraties, nota’s of andere opgaven van MESH aan opdrachtgever niet heeft betwist binnen drie maanden nadat die stukken redelijkerwijze geacht kunnen worden opdrachtgever te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

Indien in dergelijke stukken rekenfouten voorkomen is MESH bevoegd en gehouden die rekenfouten te herstellen, ook nadat de genoemde termijn van drie maanden is verstreken.

 

Artikel 21. Rechtskeuze

 

De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en MESH zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 22. Forum

 

Alle geschillen die uit rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en MESH voortvloeien zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.